Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Cimbal Classic (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Prodávající:

Dalibor Štrunc
IČ: 66563275
DIČ: CZ6606130344
se sídlem: Heydukova 14, 628 00 Brno
email: info@cimbalclassic.net
www: https://cimbalclassic.net/obchod
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.cimbalclassic.net/obchod. (dále jen „internetový obchod“)

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Zbožím prodávaným e-shopu na adrese www.cimbalclassic.net/obchod jsou alba, skladby, knihy, zpěvníky a ostatní merchandise kapely Cimbal Classic.

2. Zboží má kupující možnost objednat v e-shopu a svůj výběr potvrdí kliknutím na tlačítko Přidat do košíku.

3. V následujícím kroku se Kupujícímu zobrazí virtuální nákupní košík s aktuální cenou, kde může Kupující ještě upravit počet kusů zboží. Pro konečné vytvoření Objednávky musí Kupující vyplnit své kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy
(e-mail a poštovní adresu) a kliknutím na tlačítko Objednat odešle prodávajícímu Objednávku. Před odesláním Objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

4. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

5. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6. Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

III.

Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

1. Neprodleně po doručení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Objednávky. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se objednaného zboží a součástí je i odkaz na aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy umožňující stažení a uložení Obchodních podmínek ve formátu .pdf. Přijetím potvrzení Objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva.

2. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

3. Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 2026223359/0800, vedený u České spořitelny.

2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Zboží je kupujícímu dodáno nejpozději do čtyř pracovních dní od přijetí platby na adresu určenou kupujícím v objednávce.

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem doručení na adresu Kupujícího.

IV.

Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má kupující právo od smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů).

2. Přistoupí-li Prodávající na odstoupení od smlouvy, vrátí Kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

V.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

VI.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VII.

Mimosoudní řešení sporů

1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 2. 2020.